Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

killthemwithsmile
20:05
5845 eb83 500
Reposted fromscorpix scorpix viaotella otella
killthemwithsmile
20:04
19:53
3977 ee93 500

k

killthemwithsmile
19:46
0983 e742 500
Reposted fromnutt nutt viabanshe banshe
killthemwithsmile
19:45

Jarosław Iwaszkiewicz, Nim przyjdzie wiosna

Nim przyjdzie wiosna, 
nim miną mrozy, 
w ciszy kolebce - 
nade mną sosna 
nade mną brzoza 
witkami szepce.

Szepce i śpiewa 
niby skrzypcowa 
melodia cicha 
melodia nowa 
której nie słychać, 
która dojrzewa.

Tak się zapadam 
jak w śniegu puchy 
w jesienne liście 
i tylko duchem 
słucham i badam 
czy noc nadchodzi 
czy świt się rodzi, 
czy rzeczywiście??

I tylko przez sen 
wyciągam ręce 
- to mnie nie budzi, 
nie chcę nic więcej – 
bo wiem, że jestem 
w nieskończoności, 
w morzu miłości 
do ludzi.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary

February 20 2018

killthemwithsmile
16:42
0843 7a7f 500
Anna Bilińska-Bohdanowicz, Ulica Unter den Linden w Berlinie | 1890, olej, płótno, 82 × 60 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viavertheer vertheer
killthemwithsmile
16:32
2677 81db
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamalinowowa malinowowa
killthemwithsmile
16:31
4687 8746
Reposted fromarwen arwen viavertheer vertheer
killthemwithsmile
15:44
5225 f4de
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viabanshe banshe
killthemwithsmile
15:39
Reposted fromewelina ewelina viavertheer vertheer
killthemwithsmile
15:37
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viavertheer vertheer
killthemwithsmile
15:36
7181 cb7f 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viavertheer vertheer
killthemwithsmile
15:36
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viavertheer vertheer
15:35
3222 2b18
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viascorpix scorpix

February 18 2018

killthemwithsmile
20:54
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viavertheer vertheer
killthemwithsmile
20:46
5282 c6a2 500
18.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viabanshe banshe
killthemwithsmile
20:43
8072 3392
Reposted fromfrotka frotka viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
20:43
killthemwithsmile
20:38
1295 7a62 500
killthemwithsmile
20:33
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl